Dobiega końca budowa ulicy Podgórnej w Sierakowie. Firma PHU „CHOD-DRÓG” z Krobi zakończyła układanie nawierzchni z kostki betonowej odcinka od ulicy Zielonej aż do tzw. „żydowskich górek”. 

Mieszkańcy wsi Ugoda, na zebraniu zorganizowanym przez sołtysa Józefa Mikołajczyka, zdecydowali o remoncie swojej świetlicy wiejskiej.

Na stronie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zostało zamieszczone zestawienie projektów dla Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, po zakończeniu oceny strategicznej.

Komisja składająca się z asp. szt. Dariusza Perykietki – kierownika dzielnicowych Policji, Teresy Sędziak – naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich UMGR, Gertrudy Lorek pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Ewy Kochan – kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia wizytowała kolonie w Zielonej Wsi, organizowane przez Urząd MGR.

Niewiele opadów deszczu w Wielkopolsce, a nawet całkowity jego brak w ostatnich miesiącach w naszej Gminie, spowodowało, że w rolnictwie zapowiada się klęska nieurodzaju w plonach zbóż.

W numerze 23/873 z 7 czerwca 2008 miesięcznika samorządowego „Wspólnota”, zamieszczony został ranking województw, powiatów, miast i gmin, w którym usystematyzowano jednostki samorządu terytorialnego ze względu na koszty administracji na jednego mieszkańca.

30 czerwca 2008 r. Zakład Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR poinformował o zakończeniu robót związanych z rozbudową i przebudową drogi gminnej, ulicy Ogrodniczej na odcinku od ulicy Łaszczyńskiej do ul. Dożynkowej wraz z jej odwodnieniem.

W związku z wprowadzeniem nowych tabel wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, ustalonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, przełożeni ustalali wynagrodzenia urzędnikom, a rady podejmowały uchwały w sprawie ustalania wynagrodzenia dla szefów samorządów.