Oświata 2010-2014

P

odsumowanie działań samorządu w zakresie oświaty i wychowania i poniesione wydatki na oświatę i wychowanie w latach 2010-2014.

Zestawienie projektów realizowanych przez Gminę Rawicz dofinansowanych ze środków unii europejskiej i krajowych w latach 2010-2014

- w 2013 roku Gmina Rawicz rozpoczęła realizacje projektu konkursowego właściwego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Nowe wyzwania – nowe kompetencje” POKL.09.01.02-30-057/12 w ramach podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego 379 uczniów szkół gimnazjalnych dzięki objęciu ich wsparciem w ramach projektu, który jest realizowany od 20 marca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Wsparciem objętych zostanie również 28 nauczycieli. Projekt zakłada realizację następujących zadań: organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje, umiejętności i zainteresowania uczniów,  organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organizację zajęć specjalistycznych, wsparcie psychologiczne oraz doradztwo zawodowe,  zwiększenie jakości usług edukacyjnych poprzez podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej. Koszt dofinansowania projektu wynosi 768 306,00 zł. Wnioskowany poziom dofinansowania wynosi 100%. Środki finansowe w 85% pochodzą z Unii Europejskiej, a w 15% z dotacji celowej udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

- Gmina Rawicz realizuje projekt „Chcę i potrafię” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.Główny cel projektu: Poprawa potencjału edukacyjnego uczniów klas IV – VI szkół podstawowych w Gminie Rawicz dzięki wdrożeniu programów rozwojowych przez te szkoły. Okres realizacji: lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014. Kwota dofinansowania: 1.201.434,00 PLN (wydano 1.120.759,58 zł). Projekt obejmuje uczniów klas IV – VI wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rawicz. Projekt zakłada realizację następujących zadań: - organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje, umiejętności i zainteresowania uczniów, organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, wsparcie specjalistyczne dla uczniów, zwiększenie jakości usług edukacyjnych poprzez podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej.

- Projekt pod nazwą „Indywidualizacja nauczania klas I – III w Gminie Rawicz” realizowano w terminie od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Skierowany do uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rawicz. Cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych 532 uczniów, w tym 239 dziewczynek i 293 chłopców, klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rawicz poprzez indywidualizację procesu kształcenia w zajęciach: dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu; dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy; gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy, rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.Przyznana kwota dofinansowania 396.820,80 zł, wydano 395.753,40 zł.

- Gimnazjum w Sierakowie realizowało projekt "Uczenie się przez całe życie. Zdrowy Europejczyk", źródło finansowania: FRSE Program Comenius, ilość uczestników: 60; wartość ogólna projektu 24000 EUR (wartość dofinansowania 80%); okres realizacji 01.08.2009 r. - 31.07.2011 r.; cel projektu: poszerzenie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, rozwój kompetencji językowych oraz rozszerzenie wiedzy o innych państwach; wskaźniki projektu podniesienie kompetencji językowych uczniów, poznanie obyczajów i historii państw partnerskich, podwyższenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, podniesienie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu otrzymała dofinansowanie projektu „Świat w naszych rękach” z programu Comenius, wartość: 57.718,80 zł, w tym dofinansowanie przez Narodową Agencję 46.174,80 zł, okres realizacji: 01.08.2010 r. - 31.07.2012 r. Cel projektu: rozwijanie poczucia przynależności do Wspólnoty Europejskiej, wzbogacenie wiedzy każdego dziecka uczestniczącego w projekcie na temat życia w innej szkole i kraju, rozwijanie wymiaru europejskiego każdej szkoły, odkrywanie zdrowych wyborów żywieniowych w każdej ze szkół partnerskich, badanie pracy nad ochroną środowiska mające miejsce w szkołach i ich pobliżu, badanie lokalnych sposobów redukowania zanieczyszczeń w każdym z krajów partnerskich, znalezienie podobieństw i różnic w zdrowych wyborach żywieniowych w każdej szkole partnerskiej, opracowanie wspólnych strategii zdrowego trybu życia dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Wskaźniki projektu: poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich, zwiększenie motywacji i umiejętności społecznych, zwiększenie umiejętności zarządzania projektem, zwiększenie umiejętności pedagogicznych, nabycie umiejętności TIK, zwiększenie umiejętności językowych.

- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Rawiczu.Nazwa projektu: „e-Szkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Liczba uczestników: 47 uczniów i 2 lub 3 opiekunów.Projekt skierowanyjest do wybranych uczniów szkoły.Okres realizacji projektu: 28 czerwca 2013 – 30 czerwca 2015 r. Głównym celem projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” jest wdrożenie w szkole  programówrozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Szkoła zostaniewyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy (2 laptopy i 3 tablety, szkolną serwerownię) oraz cały budynek zostanie objęty siecią bezprzewodową, zapewniającą dostęp do Internetu. Uczniowie w czasie zajęć pozalekcyjnych zajmą się odnalezieniem najciekawszych i najwybitniejszych postaci danej gminy – zarówno historycznych, jak i żyjących obecnie. Uczniowie stworzą na temat wybranej osoby autorski wpis multimedialny, poparty badaniami, poszukiwaniami źródeł informacji oraz wywiadami.Zbiorczym efektem pracy wszystkich zespołów projektowych będzie Encyklopedia Cyfrowa, dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie www.cdew.pl. Korzyści dla szkoły wynikające z przystąpienia do projektu wynoszą ok. 50 690,00 zł.

Zestawienie remontów i napraw w szkołach i przedszkolach zrealizowanych w latach 2010-2014 roku

Na zakupy usług remontowych, placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Rawicz, wydatkowały odpowiednio:
- w roku 2009 kwotę 1 250 547,71 zł,
- w roku 2010 kwotę 349 554,07 zł,
- w roku 2011 kwotę 386 420,27 zł,
- w roku 2012 kwotę 568 540,08 zł,
- w roku 2013 kwotę 671 409,04 zł.
W budżecie na rok 2014 na zakup usług remontowych przyjęto kwotę 132 412,00 zł.

W ramach posiadanych środków finansowych w obiektach szkolnych dokonano niezbędnych napraw, które zapewniły prawidłowe funkcjonowanie placówek. Środki finansowe zostały przeznaczone przede wszystkim na wykonanie zadań poprawiających bezpieczeństwo, m.in wymianę instalacji elektrycznej, a także prace związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, wymianą okien, naprawą pokryć dachowych.

PRACE REMONTOWE W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawiczu – remont instalacji elektrycznej i kompleksowe malowanie wszystkich pomieszczeń szkolnych wyniósł 227.193,09 zł. Uzupełniono tynki zewnętrzne 19.814,55 zł, naprawa ogrodzenia szkoły na "Orliku" 8.662,50 zł; wymiana okien w budynku Szkoły 157.483,03 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wymianie okien w budynku Szkoły wyniósł 5.200,00 zł. Modernizacja łazienekdla oddziałów przedszkolnych w Szkole 11 400,00 zł.
- W Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu: wymiana wykładziny w pokoju nauczycielskim oraz salach lekcyjnych 18.908,00 zł.. Wymiana okien 262 752,72 zł.Zakup mebli oraz stolików i krzeseł do sal lekcyjnych43.571,80 zł. Konserwacja systemu alarmowego 3.394,80 zł, wymiana wkładu komina co 12.038,93 zł.Modernizacja łazienek dla oddziałów przedszkolnych w Szkole 11 400,00 zł.
- W Szkole Podstawowej nr 4 zaadoptowano jedno pomieszczenie na pracownię oraz zmodernizowano toalety dla personelu. Wykonano remont gabinetu stomatologicznego (koszt 5 500 zł), korytarza, holu, pomieszczenia przy świetlicy (koszt 3 350 zł). Usunięto awarię sieci wodociągowej dokonując wymiany uszkodzonych rur za 6 341 zł. Wykonano remont gabinetu stomatologicznego (koszt 5 500 zł), korytarza, holu, pomieszczenia przy świetlicy (koszt 3 350 zł), remont szatni szkolnej 2.448,00 zł, malowanie sali lekcyjnej klas I-III w kwocie 1.600 zł. Adaptacja oddziału „0” 14.000 zł, wyposażenie placu zabaw 30.000,00 zł. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku oddziału zamiejscowego w Szymanowie 39.948,67 zl, przyłącze kanalizacji sanitarnej w oddziale przedszkolnym w Dębnie Polskim 2.873,22 zł, remont dachu w Szymanowie 60.828,06 zł, remont dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu 40.637,85 zł, remont kanalizacji deszczowej 15.883,88 zł, remont łazienki wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej 3.760 zł, remont korytarzy szkolnych 7.558,00 zł.
- W Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu wykonano remont pryszniców w sali gimnastycznej oraz szatni za kwotę 40.829,86 zł. Zakupy materiałów remontowych stanowiły kwotę 2.065,54 zł. Z budżetu szkoły zakupiono drzwi do remontowanych pomieszczeń za kwotę 1.439,68 zł. Usługa remontowa pomieszczeń prysznicowych wyniosła 1.268 zł, natomiast pokoju nauczycielskiego przy sali gimnastycznej 1.600 zł.
Wybudowano kompleks boisk sportowych (boisko piłkarskie z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej), zaadoptowano budynek sanitarno – szatniowy. Wyposażano stołówkę, świetlicę szkolną w nowe stoliki i krzesła oraz szatnię sali gimnastycznej. Wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej 3.960 zł. Przebudowa i wyposażenie placu zabaw 30.000 zł.
- W Szkole Podstawowej nr 6 przygotowano część budynku dla oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich. W ramach budżetu naprawiano ogrodzenie, zamontowano i osadzono furtkę z tyłu ogrodzenia, wykonano remont i prace malarskie w świetlicy szkolnej, wymalowano pomieszczenia piwniczne, toalety uczniowskie, dolną klatkę schodową – wartość prac i materiałów stanowiła kwotę około 4.000 zł. Ze środków budżetowych zakupiono i zamontowano drewniane osłony na grzejniki w auli szkolnej oraz armaturę sanitarną do łazienek uczniowskich, zamówiono i zamontowano zabudowę kącika czystości w świetlicy i zestaw szafek wiszących w kwocie 16 000 zł. Remont klas oddziału „0” oraz sal lekcyjnych wyniósł 10.151,83 zł.Montaż urządzeń zabawowych dla oddziałów przedszkolnych 1 071,33 zł. Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu wyniósł 135.116,29 zł.
- W Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi wykonano remont dachu w kwocie 74.100,62 zł, instalacji centralnego ogrzewania, wymiany instalacji elektrycznej, gruntownie zostały wykończone pomieszczenia szkolne. Wymieniono okna za kwotę 18 011,19 zł oraz przeprowadzono remont sal lekcyjnych koszt 13 486,62 zł. Wymieniono drzwi wejściowe w Przedszkolu w Ugodzie w kwocie 2.900 zł. Remont sali lekcyjnej, kuchni, szatni, korytarza w przedszkolu wyniósł 6.300,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Masłowie przeprowadziła remont sal dydaktycznych oraz świetlicy szkolnej. Wymieniono wykładzinę podłogową, okna w jednej z sal  i sekretariacie 3.167,00 zł, powiększono pokój nauczycielski, wyremontowano ściany w świetlicy. Zakupiono stoły i krzesła uczniowskie w kwocie 3.683 zł.
- W Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej: remont oddziału przedszkolnego 200.000 zł, Za kwotę 7.800 zł wykonano remont schodów, wymiana parapetów stanowiła koszt  836,40 zł.
- W Gimnazjum w Sierakowie koniecznym z przyczyn losowych okazał się remont sali gimnastycznej,który rozpoczął się od naprawy zerwanego podczas nawałnicy dachu. Remont obiektu pochłonął środki w wysokości 902.903,24 zł. Wykonany został remont schodów wejściowych w Gimnazjum w Sierakowie. Dotychczasowe płytki zastąpione zostały solidną konstrukcją granitową. Malowanie powierzchni ram drewnianych hal sportowych wyniósł 22.749,99 zł. Montaż płotków przeciwśnieżnych 9.500 zł. Konserwacja systemu oświetlenia na sali sportowej wyniosła 8.957,17 zł, konserwacja kotłowni gazowej 5.100 zł.
- Gimnazjum nr 1 w Rawiczu – naprawiono dach 14.230,40 zł, pomalowano pomieszczenia lekcyjne za kwotę 14 000,00 zł. Wymieniono okna 140.506,28 zł, remont ogrodzenia 68.834,02 zł, naprawa oświetlenia 2.344,71 zł, remont nawierzchni boiska 56.730,06 zł.
- W Przedszkolu nr 1 naprawiano schody w oddziale w Ugodzie, poddano renowacji meble ogrodowe i plac zabaw w Zielonej Wsi. Wykonano prace polegające na usunięciu z części budynku tynków zewnętrznych, koszt realizacji zadania zamknął się w kwocie  23.966,51 zł. Odnowiono drzwi frontowe w budynku głównym Przedszkola nr 1. Położono chodnik w oddziale zamiejscowym w Słupi Kapitulnej w kwocie 3.900,01 zł oraz wymieniono okna w kwocie 3 895,00 zł. Wymiana wykładzin podłogowych we wszystkich salach Przedszkola stanowiła koszt 12.556,00 zł. Wykonano klapę oddymiającą 33.896,30 zł Wyremontowano salę „Biedronki”, koszt 5.888,82 zł. Naprawa dachu na budynku gospodarczym wyniosła 1.906,50 zł. Remont wejścia do piwnicy oraz wejścia głównego do budynku przedszkola 2.556,86 zł. Remont łazienki dziecięcej 34.233,41 zł.
- Przedszkole nr 3 w Rawiczu wykonano remont pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli, na który wydatkowano środki w wysokości 934,43 zł. Montaż ogrodzenia 14.660,24 zł. Koszt naprawy i konserwacji przewodów kominowych oraz pieców kaflowych wyniósł 4 059,00 zł. Wykonano przyłącze wodne 4.500,00 zł.

- Przedszkole nr 4 - zakupiono meble do oddziału przedszkolnego w Żołędnicy.
- Przedszkole nr 5 – wymieniono drzwi wejściowe, zamontowano nowe szafki w sali zabaw, wykonano nowe drewniane osłony na kaloryfery w sali maluchów, zorganizowano pomieszczenia na składnicę akt oraz gabinet pomocy psychologicznej, doposażono kuchnię (zakupiono nową lodówkę, odkurzacz) i sale przedszkolne w zabawki i pomoce dydaktyczne. Roboty malarskie sal dydaktycznych i wymiana opraw jarzeniowych stanowiły kwotę 9.200,00zł. Koszt demontażu i montażu schodów wejściowych do Przedszkola oraz malowanie szatni dziecięcej zamknął się w kwocie 2 750,00 zł.
- W Przedszkolu nr 6 zamontowano do zabawy nowy element „Górę wspinaczkową”. Wyremontowano łazienki dziecięce grupy Kłapouszki, Tygryski, Maleństwa w kwocie 65.180,79 zł, zamontowano drzwi do budynku przedszkola 4.229,00 zł, remont schodów i ściany budynku od strony wschodniej stanowił kwotę 3.075,00 zł.

W trakcie realizacji pozostają następujące zadania:
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Masłowie.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

Na realizację wskazanych wydatków majątkowych wydano w placówkach oświatowych odpowiednio:
- w roku 2009 kwotę 1 477 786,54 zł
- w roku 2010 kwotę 73.699,15 zł
- w roku 2011 kwotę 26.600,82 zł
- w roku 2012 kwotę 1 245 882,69 zł
- w roku 2013 kwotę 839 279,28 zł

Zadania inwestycyjne rok 2009:
1. Modernizacja przyłącza energetycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Rawiczu – 39 601,84 zł.
2. Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Masłowie – 7 900,27
3. Wymiana pieców CO w Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu - 49 933,99zł
4. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu – 359 873,44 zł.

Zadania inwestycyjne w latach 2010-2014

1. W Przedszkolu nr 3 wykonano samodzielne przyłącze do sieci elektro-energetycznej w kwocie 8 765,82 zł.
2. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi w kwocie 666.651,97 zł.
3. Utwardzenie kostką boiska przy szkole w Słupi Kapitulnej i zamontowanie na nim koszy do koszykówki 49 085,13 zł.
4. Wykonanie klapy dymnej na klatce schodowej w Przedszkolu Nr 1 w kwocie 31 546,30 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 1 - wymiana drzwi wejściowych 10.000 zł, wyposażenie placu zabaw 30.000 zł, modernizacja monitoringu i montaż kamer 8.487,00 zł.

Zakupy inwestycyjne w latach 2010-2014
1. Przedszkole Nr 3 - zakup kuchni gazowo-przemysłowej - o wartości 6 999,14 zł.
2. Przedszkole Nr 6 w Rawiczu - zakup patelni elektrycznej - o wartości 5 900,01 zł.
3. Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 29 508,00 zł.
4. Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 25 830,00 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 1 - wymiana drzwi wejściowych 10.000 zł, wyposażenie placu zabaw 30.000 zł, modernizacja monitoringu i montaż kamer 8.487,00 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Masłowie - wymiana kotła CO na paliwa stałe 16.319,52 zł, nadzór inwestorski 326,39 zł, zakup i montaż drzwi wejściowych 6.166,00 zł.

Wyposażenie klas i pracowni
Przedszkola i szkoły na bieżąco wyposażane są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym   w tablice interaktywne, projektory multimedialne. Niektóre wyposażono w kamery cyfrowe.
- Zakupiono pomoce dydaktyczne dla oddziałów dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 5 (gry, wyposażenie placu zabaw, laptop, sprzęt nagłaśniający) w kwocie 50.446,21 zł.
- Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Rawicz w pełni wykorzystały jednorazową możliwość uzyskania wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła 2011”.Kwota przyznanego wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw, wszystkich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz wyniosła 78.000 zł. Szkoły zyskały pomoce dydaktyczne odpowiednie do specyficznych potrzeb dzieci młodszych, tzn. przyrządy pozwalające na zaspokojenie naturalnej u dzieci potrzeby ruchu oraz sprzęt spełniający funkcje edukacyjne, usprawniający małą motorykę, wspomagający pracę indywidualną oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Place zabaw i boiska
Oddano do użytku następujące obiekty sportowe:
1. zespół boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawiczu –  1 015 977,64 zł. Inwestycje zrealizowano w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Uroczyste otwarcie boisk: piłkarskiego, koszykarskiego i siatkarskiego odbyło 11 grudnia 2009 roku. Oprócz wybudowania boisk inwestycja polegała też na adaptacji istniejącego budynku na zaplecze sanitarno - szatniowe. Gmina w ramach rządowego programu otrzymała dotację w wysokości 2/3 kosztów inwestycji.
2. Wybudowano kompleks boisk wraz z zagospodarowanym terenem w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu – koszt wykonania wyniósł 1 280 109,45 zł, zadanie zostało sfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego (kwota 333 000,00 zł), Ministerstwa Sportu i Turystyki (500 000,00 zł) oraz budżetu Gminy (447 109,45 zł).
3. Wybudowano kompleks boisk wraz z zagospodarowanym terenem w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej z Zielonej Wsi  - koszt wykonania wyniósł 1 244 778,36 zł, zadanie zostało sfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego (kwota 333 000,00 zł), Ministerstwa Sportu i Turystyki (500 000,00 zł) oraz budżetu Gminy (411 778,36 zł).
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rawiczu 512.061,35 zł.

Organizacja przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

(Źródło: opracowanie własne na podstawie arkuszy organizacyjnych)

Liczba dzieci, oddziałów oraz średnie liczebności oddziałów w szkołach podstawowych:

Lp.

Rok szkolny

liczba dzieci

liczba oddz.

średnio
w oddz.

liczba
dzieci
6-letnich

1.

2009/2010

1765

85

20,76

1

2.

2010/2011

1750

87

20,11

5

3.

2011/2012

1740

85

20,47

16

4.

2012/2013

1804

86

20,98

60

5.

2013/2014

1867

88

21,21

84

 

Liczba dzieci, oddziałów oraz średnie liczebności oddziałów szkół gimnazjalnych:

Lp.

Rok szkolny

liczba dzieci

liczba oddz.

średnio w oddz.

1.

2009/2010

976

35

27,88

2.

2010/2011

955

38

25,13

3.

2011/2012

908

37

24,54

4.

2012/2013

892

36

24,78

5.

2013/2014

802

32

25,06

 

Zatrudnienie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i przedszkolach (etaty):

Lp.

Rok szkolny

Nauczyciele

Administracja i obsługa

1.

2009/2010

299,63

117,26

2.

2010/2011

313,45

120,62

3.

2011/2012

312,64

120,61

4.

2012/2013

301,77

124,48

5.

2013/2014

305,68

126,60

 

Organizacja wychowania przedszkolnego

(Źródło: opracowanie własne na podstawie arkuszy organizacyjnych)

Rok szkolny

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Liczba przedszkoli publicznych

5

5

4

4

4

Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach

0

0

23

24

24

Przedszkola niepubliczne

4

4

4

4

5

Niepubliczna forma wychowania przedszkolnego

1

1

1

1

1

 

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w latach szkolnych od 2009/2010 do 2013/2014

Formy wychowania przedszkolnego

Liczba dzieci

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

przedszkola publiczne

769

764

423

431

431

oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

0

0

493

502

542

 

przedszkola niepubliczne

150

194

202

224

201

inne formy wychowania

przedszkolnego

17

20

18

20

20

Razem

936

978

1136

1177

1194

 

Tadeusz Pawłowski, 20 sierpnia 2014 r.