Czytaj więcej...W tym roku odbyła się trzynasta edycja Powiatowego Konkursu Muzyczno-Plastycznego dla uczniów podstawówek i gimnazjów, zorganizowanego przez Jeanette Jarczewską, nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu, zakończonego w sali Portretowej Ratusza rozdaniem uczestnikom nagród i dyplomów.

Czytaj więcej...Rada Osiedla 350-lecia jednogłośnie przegłosowała wniosek do burmistrza o ograniczenie na ulicy Nowiaszaka ruchu do jednokierunkowego. Ma być możliwy jedynie wjazd na ul. Nowiaszaka z ul. Tadeusza Kościuszki. Obecnie samochody jeżdżą tą ulicą w obu kierunkach.

Pani Hanna Sobańska, Dyrektor Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru 28.12.2010 r. z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego skierowała do Rady Miejskiej w Rawiczu pismo następującej treści: „Na podstawie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) przekazuję - według właściwości - skargę Pani Wiesławy Pospiech (w imieniu mieszkańców Rawicza) na działalność Burmistrza Rawicza w zakresie ochrony zwierząt. Proszę o przekazanie do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kopii odpowiedzi udzielonej skarżącym”. Rada Miejska Gminy Rawicz na posiedzeniu 23 lutego br. rozpatrzy tę sprawę.

Czytaj więcej...W Gimnazjum A.O. Przyjmy-Przyjemskiego Wiesław Sędłak, sołtys Sierakowa zorganizował zebranie mieszkańców ulicy Leśnej i ulicy Wzgórze w związku z przystapieniem Urzędu MGR do projektowania przebudowy tych ulic.

Czytaj więcej...Organizatorzy imprez, które w 2011 i 2012 będą promowały Planty Jana Pawła II na kolejnym spotkaniu omawiali możliwości skorzystania z ofert mediów różnych szczebli od lokalnych poprzez regionalne do centralnych w celu prezentacji wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Czytaj więcej...Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu przeprowadziła dwudniowe szkolenia dla włodarzy samorządów powiatowych i gminnych oraz głównych księgowych i skarbników na temat wieloletniej prognozy finansowej (WPF) i z zakresu tworzenia budżetu przez samorządy i planów finansowych jednostek i zakładów będących w strukturach samorządu.

Czytaj więcej...Po 12 edycjach noworocznego spotkania z przedsiębiorcami zorganizowanych w Ratuszu, pierwszy raz impreza odbyła się w sali widowiskowej Domu Kultury. Nadto po ubiegłorocznej próbie organizowania osobnej gali przedsiębiorczości przez starostwo, powrócono do wspólnej jednej imprezy, zorganizowanej przez starostę, wójta i burmistrzów wszystkich gmin powiatu rawickiego.

Czytaj więcej...W departamencie zajmującym się Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Emilia Dunaj, dyrektor Departamentu PROW podpisała z kilkoma samorządami umowy na dofinansowanie projektów, które zostały zakwalifikowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do udzielenia wsparcia finansowego.

Czytaj więcej...Ostatnie spotkanie sołtysów (kadencja szefów 22 sołectw w gminie Rawicz minie w połowie marca) miało być podsumowaniem przed  zbliżającymi się wyborami rad sołeckich i sołtysów. Jednak z uwagi na sytuację powodziową w zachodniej części gminy, spowodowaną przez Masłówkę i Grobelkę, większą część dyskusji zdominowała sprawa usuwania skutków rozlewisk.

Czytaj więcej...Rozlewiska spowodowane przez wody z Masłówki oraz z jej dopływu Grobelki są w tym roku wyjątkowo rozległe. Takiego stanu wód nie pamiętają najstarsi mieszkańcy Masłowa i Załęcza. Jednak, jak dotąd, woda nie zagroziła budynkom mieszkalnym i inwentarskim.

Czytaj więcej...W ubiegłym roku minęło 6 lat od zakończenia budowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu i jednocześnie zakończył się okres 6-letniej gwarancji, jakiej udzieliła firma Hydrobudowa 9. W Urzędzie MGR z dyrektorem ZWiK i burmistrzem spotkał się przedstawiciel Hydrobudowy, aby omówić sposób usunięcia ostatnich już wad, jakie w trakcie 6-letniej eksploatacji oczyszczalni się pojawiły.

Czytaj więcej...Firma budująca obwodnicę drogi krajowej nr 36 w styczniu br. zamknęła drogę powiatową łączącą Łaszczyn z Rawiczem. Od strony Rawicza fragmentem drogi na Łaszczyn dopuszczony jest ruch pojazdów dojeżdżających do posesji. Dalej, w okolicach rowu - Nowej Pijawki, droga dla pojazdów jest już zamknieta.

Czytaj więcej...Na rocznej naradzie Komenda Powiatowa Policji dokonała podsumowania swojej działalności w 2010 r. W uroczystej odprawie w rawickim Ratuszu uczestniczyli insp. Wojciech Ołdyński, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Michał Kordek, prokurator rejonowy oraz szefowie gmin i starosta powiatu rawickiego.