Czytaj więcej...

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rawicz!

Dobiega końca VI kadencja samorządu gminnego oraz IV kadencja samorządu powiatowego. W wyborach samorządowych w 2010 r. Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie Samorządowe” skupiał przedstawicieli różnych organizacji społecznych i politycznych oraz reprezentantów stowarzyszeń działających na terenie gminy Rawicz i powiatu rawickiego.

      Kandydaci Porozumienia Samorządowego w wyborach 21 listopada 2010 r. uzyskali w samorządzie powiatowym 6 mandatów. Radnymi zostali: Krzysztof Synoracki (Miejska Górka), Fabian Małecki (Jutrosin), Maciej Dubiel (Bojanowo), Andrzej Walus, Maciej Osiński i Jan Sierpowski (z Rawicza).

      W samorządzie gminy Rawicz Porozumienie Samorządowe reprezentują: burmistrz Rawicza - Tadeusz Pawłowski, zastępca burmistrza - Piotr Domaniecki, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Porozumienia Samorządowego oraz 9 radnych: Katarzyna Kociemba (z Sarnowy), Tomasz Organistka - przewodniczący Klubu Radnych PS, Zbigniew Lubawy (z Dębna Polskiego), który objął mandat po Rafale Chamiole (z Szymanowa), Norbert Rado, Krzysztof Sawicki, Leszek Skupin (z Zawad), Justyna Szajerka, Sławomir Wasilewski i Teresa Ząbczyńska, która przejęła mandat po zmarłym radnym Januszu Moosie.

      W trakcie kampanii wyborczej do samorządu w 2010 r., Porozumienie Samorządowe jako jedyne ugrupowanie wśród startujących w wyborach obu szczebli samorządowych, po raz kolejny przedstawiło wyborcom kompleksowy program zrównoważonego rozwoju na lata 2010 – 2014, najlepiej uwzględniający potrzeby mieszkańców oraz pokazujący kierunki rozwoju gminy Rawicz i powiatu rawickiego.

      Nasz program uzyskał w wyborach 2010 r. największe poparcie społeczne, a Tadeusz Pawłowski, kandydat Porozumienia Samorządowego na burmistrza wygrał wybory w pierwszej turze, zaś kandydaci z listy Porozumienia Samorządowego uzyskali najwięcej mandatów. Dlatego też program zatytułowany „Nowe drogi dla Rawicza”, przedstawiony wyborcom przez Porozumienie Samorządowe, staraliśmy się w sposób logiczny i przewidywalny realizować.

      Mija kolejna kadencja z silnie spolaryzowaną radą gminną, mimo to jako burmistrz wraz radnymi Porozumienia Samorządowego spokojnie i konsekwentnie realizowałem program zrównoważonego rozwoju, w którym zaplanowane były inwestycje w mieście, ale także na terenach wiejskich.

      Zmniejszanie dystansu w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej terenów wiejskich w stosunku do miasta niemal w całości się udało. Za ponad 14 mln zł gmina Rawicz wybudowała kanalizacje i wodociągi, głównie na terenach wiejskich. W następnej kadencji  z obszaru objętego aglomeracją do skanalizowania pozostanie już tylko jedno sołectwo. Dzięki tym zrealizowanym inwestycjom gmina nie będzie narażona na konsekwencje, jakie Unia Europejska nałoży na obszary aglomeracji nieskanalizowane do końca 2015 roku.

      Jak wynika z analizy wydatków inwestycyjnych poniesionych w ostatnich czterech latach, najwięcej środków, bo aż 27 mln zł gmina Rawicz przeznaczyła na budowę nowych i modernizację istniejących dróg. Udowodniliśmy, że hasło „Nowe drogi dla Rawicza” miało ekonomiczne i merytoryczne uzasadnienie i potrafimy w pełni wywiązać się z wyborczych obietnic.

      W zakresie poprawy sieci komunikacyjnej w skali nie tylko Rawicza, na szczególne podkreślenie zasługuje zakończenie w tym roku zadania, którego realizacja została zainicjowana w Rawiczu w 2003 r. Chodzi o inwestycję, która w 2005 roku została rozpoczęta pod nazwą: „Budowa obwodnic Rawicza, Bojanowa i Rydzyny na trasie ekspresowej S-5 od węzła Korzeńsko do węzła Leszno”. O ile wybudowanie odcinka trasy ekspresowej S-5 od Korzeńska do granic Leszna to zasługa i sukces łącznie trzech gmin Rydzyny, Bojanowa i Rawicza, o tyle powstanie obwodnicy drogi DK-36 to bezapelacyjnie mój sukces indywidualnych starań jako burmistrza.

      W sferze społecznej pozyskaliśmy ponad 2,57 mln zł ze środków unijnych na programy wdrożone w oświacie. Realizowane projekty mają za zadanie podniesienie poziomu nauczania w szkołach gminnych, jednocześnie dla uczestniczących w programach nauczycieli te dodatkowe środki stanowią uzupełnienie wynagrodzenia. Ponadto ponad 2,64 mln zł pozyskał MG OPS na realizację programów dla środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dom Kultury oraz Rawicka Biblioteka Publiczna pozyskały po około 140 tys. zł środków pozabudżetowych na dofinansowanie zakupów sprzętu oraz na remonty.

      Ponad 2,8 mln zł wydaliśmy na budowę nowej bazy sportowej. Łączne wydatki majątkowe związane z obiektami sportowo-rekreacyjnymi w ciągu czterech lat wyniosły prawie 7,5 mln zł.

      Po uchwaleniu ustawy "śmieciowej", zaproponowałem gminom subregionu leszczyńskiego zawiązanie związku komunalnego w celu prowadzenie wspólnej polityki zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponad roczną działalność Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego można uznać za efektywną i udaną.

      W trakcie realizacji jest zadanie „e-Rawicz szansą rozwoju gminy” o wartości 4,7 mln zł, które w całości będzie sfinansowane ze środków europejskich, co potwierdza umiejętność pozyskiwania środków nawet na tak zaawansowane technologicznie zadania.

Tadeusz Pawłowski

Zapraszam do zapoznania się z informacjami
Oświata i wychowanie

Domu Kultury w Rawiczu

Rawickiej Biblioteki Publicznej

Muzeum Ziemi Rawickiej

Ośrodka Sportu i Rekreacji

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniami dotyczącymi inwestycji:
zrealizowanych w 2011 roku
zrealizowanych w 2012 roku
zrealizowanych w 2013 roku
realizowanych w 2014 roku

P

odsumowanie działań samorządu w zakresie oświaty i wychowania i poniesione wydatki na oświatę i wychowanie w latach 2010-2014.

Inwestycje realizowane w 2014 roku w gminie Rawicz. Poniżej prezentowane zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych jest odpowiedzią na pytanie, co burmistrz robi w gminie Rawicz w 2014 roku?

Inwestycje zrealizowane w 2013 roku w gminie Rawicz. Poniżej prezentowane zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych jest odpowiedzią na pytanie, co burmistrz zrobił w gminie Rawicz w 2013 roku?

Inwestycje zrealizowane w 2012 roku w gminie Rawicz. Poniżej prezentowane zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych jest odpowiedzią na pytanie, co burmistrz zrobił w gminie Rawicz w 2012 roku?

Inwestycje zrealizowane w 2011 roku w gminie Rawicz. Poniżej prezentowane zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych jest odpowiedzią na pytanie, co burmistrz zrobił w gminie Rawicz w 2011 roku?

Ośrodek Sportu i Rekreacji to jednostka, która głównie udostępnia obiekty klubom sportowym i różnym organizacjom. Poniżej zestaw działań tej instytucji zrealizowanych w latach 2011-2014. 

Muzeum Ziemi Rawickiej to placówka, która nie tylko wystawia eksponaty, udostępnia swoje zbiory, ale także poprzez animację sztuki stara się czynnie oddziaływać na środowiska twórcze oraz na szeroką gamę odbiorców. Jest także placówką, do której w pierwszej kolejności kierują swe kroki osoby odwiedzające Rawicz. Próbuje od wielu lat skupiać artystyczne środowiska akademickie z różnych miast zapraszając z krajowych i zagranicznych uczelni wykładowców i studentów na doroczne Rawickie Mosty Sztuki. Poniżej zestaw działań tej placówki zrealizowanych w latach 2011-2014. 

Działalność podstawowa biblioteki to przede wszystkim wypożyczanie książek, udostępnianie czasopism, obecnie również udostępnianie materiałów na elektronicznych nośnikach informacji.
Ale Rawicka Biblioteka Publiczna nie kończy na tym swej działalności. Oferuje w ciągu roku szereg imprez, które cieszą się dobrą opinią środowisk twórczych w Rawiczu oraz głównie swoich stałych odbiorców. Poniżej przedsięwzięcia, które zorganizowała, przeprowadziła lub współuczestniczyła w nich Rawicka Biblioteka Publiczna.

Średnie miasta Wielkopolski mają specyficzny charakter, jeśli chodzi o odbiór oferty kulturalnej. Najczęściej powielana jest opinia, że „miasto jest pustynią kulturalną, które nie tętni życiem”. Zjawisko to występuje od zawsze. Trudno z takimi opiniami polemizować, bo opinie te nie wynikają z analizy oferty, tylko najczęściej mamy do czynienia z jakimś stanem umysłu. Wśród wielu definicji człowieka kulturalnego, inteligentnego jest również i takie stwierdzenie, że osoba inteligentna nie nudzi się nawet wtedy, gdy jest w ciemnym pokoju sama.
W sytuacji, gdy w mieście w ciągu roku zdarzają się imprezy kulturalne, odbywają się spotkania cykliczne, czy też nieregularne zebrania członków stowarzyszeń, grup formalnych i nieformalnych, kół zainteresowań, bądź przypadkowych osób, zgromadzonych na seansie filmowym, biorących udział w artystycznym zdarzeniu, trudno mówić o pustyni kulturalnej. Zupełnie inną sprawą jest dyskutowanie o poziomie artystycznym przedsięwzięć, rodzaju oferty - trafiającej, bądź nie w gusta itd. Wyrażanie kategorycznego stwierdzenia - tutaj nic się nie dzieje jest na ogół spowodowane jakimiś lukami intelektualnymi.
Proponuję choćby rzucić okiem na zestaw przedsięwzięć zrealizowanych przez poszczególne placówki kulturalne. Poniżej wymienione zostały przedsięwzięcia, które zorganizował, przeprowadził lub współuczestniczył w nich Dom Kultury w Rawiczu.

© 2006-2020 Tadeusz Pawłowski

Logogowanie